AMAÇ NO:1. Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek.
HEDEF 1.1. Birimimiz tarafından yürütülmekte olan bilimsel ve teknolojik araştırmaların seçimi, değerlendirilmesi yürütülüp sonuçlandırılması ile ilgili işlemlerde satın alınan mal ve malzemelerin ayniyat girdi ve çıktılarının %100 oranında elektronik ortama taşınması.
HEDEF 1.2. Satın alınan menkul malların ambar giriş çıkışları ve demirbaş kayıtlarının elektronik ortama taşınmasında %100 oranının yakalanması
HEDEF 1.3. Başkanlığımız bütün birim işlemlerinin %90Ùının elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makine-teçhizat ve bunların programlarının tamamlanmasına çalışılması.

AMAÇ NO:2. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkânlar oluşturmak.
HEDEF 2.1. Gerek birimimiz gerekse Üniversitemiz bünyesinde satın alma hizmeti veren birimlerin hizmet içi eğitimlerinin tamamlanarak, mevzuatı kullanma bilgi ve beceri sahibi olan personel sayısını her geçen yıl daha da artırarak %90'lara ulaştırmak.