İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi ve kalite politikası doğrultusunda satın alma, tedarikçilerin değerlendirilmesi, bilimsel araştırma projeleri, birim bütçesi, kiralamalar ve tahakkuk işlemleri ile ilgili düzenlemeler ve gerekli yazışmalar ile takip süreci, prosedürün kapsamını oluşturmaktadır. Prosedürün amacı, yukarıda belirtilen tüm idari-mali işler ve sorumlulukların kesintisiz sürdürülmesi, gerekli satın almaların zamanında, kalite hedeflerine uygun biçimde ve yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Görev Alanına Giren Konular:

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın görevlerini yürütmek üzere Üniversite İdari Teşkilat Şemasında yer almıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz vizyonuna ulaşabilmesi için kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri;

           2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

           2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,

           2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,

           124 ve 190 sayılı KHK,

           657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

           237 sayılı Taşıt Kanunu,

           5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

           4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu,

           2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

           4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

           7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

           5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun,

ile yürürlükteki faaliyet alanına giren tüm mevzuatlara dayanak alarak yasalara uygun ve eksiksiz hizmet vermektedir.

            Görev Alanına Giren Konular:

*           Alım, satım, kiralama, kiraya Verme ve benzeri işlemleri yürütmek,

*           Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

*           Genel evrak hizmetlerini yürütmek,

*           Taşınır kayıt ve kontrol hizmetlerini yürütmek.

*           Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım-onarım ve işletmesini yürütmek.

*           Üniversitemizin Sivil Savunma faaliyetlerini yerine getirmek.

*           Hizmet binalarımızın ve çevresinin güvenlik hizmetlerini yerine getirmek.

*           Üniversitemizdeki her türlü yardımcı hizmetlerle ilgili görevleri yerine getirmek.