Birim Personelleri:

Şube Müdürü Mehmet KAYA (Dahili1610)

Şef Mahmut COŞKUN (Dahili 1613)

Bilgisayar İşletmeni İsmailhan ŞENTÜRK (Dahili 1623) 

Bilgisayar İşletmeni Bekir AKÇALI (Dahili 1630)

Bilgisayar İşletmeni Ali ALSAY (Dahili 1625)

 

Satın  Alma- İhale Birimi  Tanımı

             124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 36 ıncı maddesinin (a) bendine göre araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır. Üniversitemize verilen destek hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmetlerin zamanında ve düzenli temini, tahsis edilen ödenekler dahilinde Satınalma Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılır. Rektörlük ve Bağlı birimlerin belirlenen ihtiyaçları, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirlenen alım yöntemleri uygulanarak karşılanır. Satınalma işlemleri her yıl Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan parasal limitlere göre, alınacak hizmet ya da malzemelerin yaklaşık maliyetlerine bakılarak ihale veya doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilir. Ayrıntılı harcama planları Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı bütçe kanunu serbest bırakma oranlarına göre üçer aylık dilimler halinde yapılır.  Ayrıca ödenek tahsis edilen Üniversitemizin Rektörlük birimlerinin satın almaları ile bazı ödemeleri mali yıl başlangıcında Harcama Yetkililiği uhdelerinde kalmak üzere verdikleri onaya istinaden aynı birimimiz tarafından yapılmaktadır.

            Satın alma Şube Müdürlüğü’nün görev dağılımları ve iş akış süreçleri, verilen hizmetlerin niteliğine ve özellikle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname ile Daire Başkanlığımıza verilen görevlerin en iyi şekilde yapılmasına göre düzenlenmiştir. Yapılacak hizmetlerin zamanında, aksatılmadan ve tahsis edilen kaynakların en etkin ve verimli biçimde kullanılabilmesi amaçlanmıştır Satın Alma-İhale Birimi görevlerini Kanun, Yönetmelik, Genelgeler vb. mevzuat hükümlerine göre yürüteceklerdir.

 

          Başkanlığımız ve 5018 sayılı yasa ile ihale yetkisi başkanlığımıza devredilen birimlerin yılı Bütçeleri içerisinde “06- Sermaye Giderleri” ve “03-Mal ve Hizmet Alımları” tertiplerinde yer alan ödenekleri; ihalesine karar verilmesinden sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ve 21. maddelerine göre kullanarak gerekli ihale işlemlerini gerçekleştirmek ve sözleşmeleri düzenlemek.

          Üniversitemiz Birimleri ve Daire Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, alımına karar verilmesinden sonra, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesine istinaden Doğrudan Temin Usulü alım yapmak.

         Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden Mal ve Hizmet Alımı yapmak.

         Yapılan alımlar neticesinde temin edilen mal ve hizmetlere ait hak ediş belgeleri düzenlemek, onaylamak ve hak edişlerin ödenmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek

        Başkanlığımız bütçe işlemlerini planlamak, hazırlamak ve koordine etmek.

         Satın alma ve bütçe işlemlerine ilişkin yayınlanan ikincil mevzuat hükümlerini ve değişikliklerini takip ederek Rektörlüğümüzün diğer birimleri ile koordineli çalışmak.

        Satın alma işlemleri ile ilgili Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer kurumlar ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerle gerekli yazışmaları yapmak.

 

Şube Müdürü Mehmet KAYA

SATINALMA –İHALE BİRİMİ   ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:· Hizmetin gerektirdiği her türlü kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri mal ve demirbaş malzemelerin alımını yapmak.

· Periyodik Yayın Alımlarını (Gazete, dergi, Resmi Gazete aboneliği) ve bunlara ait ödemeleri yapmak.

· Her türlü temizlik malzemesi alımlarını yapmak 

· Eğitim birimlerinde kullanılmak üzere her türlü laboratuvar malzemesi ile temrinlik malzeme alımlarını yapmak.

Doğalgaz tüketim bedellerinin ödemesini yapmak

· Haberleşme Hizmet Alımı Giderlerinden Posta , Telefon abonelik ve kullanım , Bilgiye abonelik , telsiz kullanım ve ruhsat işlemleri, uydu haberleşme hizmetleri alımlarını ve ödemelerini yapmak

· Her türlü ilan giderleri ile taşıtların zorunlu mali sorumluluk sigortası giderlerinin ödemelerini yapmak.

· Başkanlığımıza ilgilendiren işleri yapmak üzere kiralanan İş makinesi bedellerinin ödenmesini yapmak.

· Hizmet alımı ihalelerini yapmak ve üçüncü şahıslara ihale yoluyla yaptırılan   bakım ve taşıma işleri hizmet bedellerinin ödemesini yapmak.

· Her yıl personele verilecek Giyecek yardımı alımlarını ve ödemesini yapmak.

· Her türlü demirbaş ve mefruşat alımını yapmak.

· Temsil, ağırlama, tanıtma ve tören giderleri ödemesini yapmak.

· Büro, işyeri makine ve teçhizat  alımlarını yapmak,

· Makine-teçhizat, cihaz, bilgisayar ve taşıtların bakım onarımları ile bunların gerektirdiği yedek parçaların alımı.

· Her türlü işletme ruhsatı ödemeleri. (taşıtlar ile bina ve tesislerin işletilmesine ilişkin muayene harcı, ruhsat harçları)

· Birimlerin talepleri doğrultusunda makine teçhizatın bakım anlaşmaları ile gazete abonelik sözleşmelerinin yapılması


Şef Mahmut COŞKUN

Satın Alma-İhale Birimi Şefinin Görevleri:


1-)  Üniversitemizin Bütçesinden Araç-gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi için Başkanlığımıza ayrılan ödeneklerle, Mali yıl için yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları doğrultusunda;

2-)  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19,20,21. maddelerine göre İhale yoluyla yapılmasına karar verilen satın alma işlemlerinin, kanun yönetmelik ve genelgelere göre yapılmasını sağlanmak

3-) Birimin ödeneklerini kontrol etmek. Ödeneklerin serbest bırakma veya ek ödenek taleplerini yazmak.

4-)  Üniversitemizin öz kaynaklarından aktarımı yapılan ödeneklerin ayrıntılı harcama planlamasını ihtiyaçlara göre düzenlemek,

5-)  Satın alınan mal veya hizmetin teslim alınmasının yaptırılması.

6-)  Gerçekleştirilen iş ve işlemlere ait düzenlenecek belgelerin, merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak hazırlanılması işlemlerini yapmak.

7-) Hazırlanan Ödeme emri belgesinin ve eklerinin ön mali kontrolünü yapmak.

8-)  Hazırlanan Ödeme emri belgelerini paraflamak, Harcama ve Gerçekleştirme görevlilerine imzalatmak.

9-)  Biten işlemlere ait Ödeme Emri Belgelerinin Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi

10-)  Tedarikçiler tarafından düzenlenen faturaları ilgili personele dağıtımlarını yapmak. 

11-)  Gerçekleştirilen iş ve işlemlere ait düzenlenecek belgelerin, merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak hazırlanılmasını temin etmek.


12-) Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine istinaden yapılan Hizmet alımı ihalelerinin akışını takip etmek.


13-) Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine istinaden yapılan; Mal alımı ihalelerinin yapılmasını takip etmek.

· 14-) Verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

Bilgisayar İşletmeni İsmailhan ŞENTÜRK

Satın Alma-İhale Birimi Memuru

Görevleri:

2-) Ön ödemeli doğalgaz sayaçların doğalgaz yüklemesi yapılması

4-) Birimlerin talepleri doğrultusunda temizlik malzemesi alımının yapılması.

5-)Birimlerin talepleri doğrultusunda kırtasiye malzemesi alımının yapılması.

6-) Araçların fenni muayene işlemlerinin yaptırılması.

8-) Üniversitemizin hizmetinde kullanılan araçların bakım onarımlarının yaptırılması.

9-) Yapılacak olan ihaleler için, Kamu İhale Kurumuna kredi açma ve kredi kapama işlemlerinin yapılması.

10-) Yerel gazete yayınlanan ihale ilanlarının ödenmesi

11-) Üniversitemiz personeli için aylık yemek hakkediş ödemelerinin yapılması.

12-) Rektörlük lojman kirası ödemelerinin yapılması.

13-)Rektörlük lojman ortak giderlerinin ödenmesi yapılması.

14-) Araç Takip Sistemi yazılımının güncellenmesi yapılması.

15-) Birimlerin talepleri doğrultusunda Diyos, Davasoft, İçtihat bilgi bankası ve mevzuat bilgi bankası, hukuk bilgi sistemiv.b. yazılımının güncellenmesi yapılması.

16-)Fakültelerin ihtiyaçları doğrultusunda DMO katalog ürünü alımı, DMO müteferrik Mal ve Hizmet alımı, yapılması.

17-)Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin veya ihale yolu ile Mal Malzeme Bakım Onarım ve Hizmet Alımları yapılması.

18-) Üniversitemiz personeli içinservis ihalelerininyapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

19-)Akaryakıt alımı ihalesinin yapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

yapılaması.

20-)Elektrik ihalesi yapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

21-) Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine istinaden Hizmet alımı ihaleleri yapmak.

22-) Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. maddesine istinaden Mal alımı ihaleleri yapmak.

21-) Verilecek diğer görevleri yapmak

 

Bilgisayar İşletmeni Bekir AKÇALI 

Satın Alma-İhale Birimi Memuru

Görevleri:

1-) Araçların köprü ve otoyollarda geçiş ücreti için aylık HGS avansı işlemlerinin yapılması.

2-) Ön ödemeli doğalgaz sayaçların doğalgaz yüklemesi yapılması

3-) Yerel gazete aboneliği ve haber ajansı aboneliklerinin yapılması.

4-) Birimlerin talepleri doğrultusunda temizlik malzemesi alımının yapılması.

5-)Birimlerin talepleri doğrultusunda kırtasiye malzemesi alımının yapılması.

6-) Araçların fenni muayene işlemlerinin yaptırılması.

7-) Araçların zorunlu mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması.

8-) Üniversitemizin hizmetinde kullanılan araçların bakım onarımlarının yaptırılması.

9-) Yapılacak olan ihaleler için, Kamu İhale Kurumuna kredi açma ve kredi kapama işlemlerinin yapılması.

10-) Yerel gazete yayınlanan ihale ilanlarının ödenmesi

11-) Üniversitemiz personeli için aylık yemek hakkediş ödemelerinin yapılması.

12-) Rektörlük lojman kirası ödemelerinin yapılması.

13-)Rektörlük lojman ortak giderlerinin ödenmesi yapılması.

14-) Araç Takip Sistemiyazılımının güncellenmesi yapılması.

15-) Birimlerin talepleri doğrultusunda Diyos,Davasoft,İçtihat bilgi bankası ve mevzuat bilgi bankası, hukuk bilgi sistemiv.b. yazılımının güncellenmesi yapılması.

16-)Fakültelerin ihtiyaçları doğrultusunda DMO katalog ürünü alımı, DMO müteferrik Mal ve Hizmet alımı, yapılması.

17-)Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin veya ihale yolu ile Mal Malzeme Bakım Onarım ve Hizmet Alımları yapılması.

18-) Üniversitemiz personeli için servis ihalelerinin yapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

19-)Akaryakıt alımı ihalesinin yapılması ve hakediş ödemelerinin yapılması.

20-)Elektrik ihalesi yapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

21-) Verilecek diğer görevleri yapmak

 

Bilgisayar İşletmeni Ali ALSAY

Satın Alma-İhale Birimi Memuru

Görevleri:

1-) Araçların köprü ve otoyollarda geçiş ücreti için aylık HGS avansı işlemlerinin yapılması.

2-) Ön ödemeli doğalgaz sayaçların doğalgaz yüklemesi yapılması

3-) Yerel gazete aboneliği ve haber ajansı aboneliklerinin yapılması.

4-) Birimlerin talepleri doğrultusunda temizlik malzemesi alımının yapılması.

5-)Birimlerin talepleri doğrultusunda kırtasiye malzemesi alımının yapılması.

6-) Araçların fenni muayene işlemlerinin yaptırılması.

7-) Araçların zorunlu mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması.

8-) Üniversitemizin hizmetinde kullanılan araçların bakım onarımlarının yaptırılması.

9-) Yapılacak olan ihaleler için, Kamu İhale Kurumuna kredi açma ve kredi kapama işlemlerinin yapılması.

10-) Yerel gazete yayınlanan ihale ilanlarının ödenmesi

11-) Üniversitemiz personeli için aylık yemek hakkediş ödemelerinin yapılması.

12-) Rektörlük lojman kirası ödemelerinin yapılması.

13-)Rektörlük lojman ortak giderlerinin ödenmesi yapılması.

14-) Araç Takip Sistemiyazılımının güncellenmesi yapılması.

15-) Birimlerin talepleri doğrultusunda Diyos, Davasoft, İçtihat bilgi bankası ve mevzuat bilgi bankası, hukuk bilgi sistemiv.b. yazılımının güncellenmesi yapılması.

16-)Fakültelerin ihtiyaçları doğrultusunda DMO katalog ürünü alımı, DMO müteferrik Mal ve Hizmet alımı, yapılması.

17-)Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda Doğrudan Temin veya ihale yolu ile Mal Malzeme Bakım Onarım ve Hizmet Alımları yapılması.

18-) Üniversitemiz personeli için servis ihalelerinin yapılması ve hakkediş ödemelerinin yapılması.

19-)Akaryakıt alımı ihalesinin yapılması ve hakediş ödemelerinin yapılması.

yapılaması.

20-)Elektrik ihalesi yapılması ve hakediş ödemelerinin yapılması.

21-) Verilecek diğer görevleri yapmak

22-) Bütçe hazırlık ve takibi

 

23-)Faaliyet raporu hazırlanması

 

İş Akış Şemaları:

Doğrudan Temin İş Akış Şeması (Tıklayınız)

Avans-Kredi Açılması İş Akış Şeması

Devlet Malzeme Ofisinden Alım İş Akış Şeması

Açık İhale İş Akış Şeması 

 

Mal ve Hizmet Alım Taleplerinde Gerekli Evraklar:

1 - Üst Yazı

2 - İhtiyaç Listesi (Tıklayınız)

3 - Teknik Şartname (Islak İmzalı)

4 - Her bir ihtiyaç kalemi için proforma fatura (en az 3 firmadan)

5 - İhale komisyonunda görev alacak kişiler listesi (Tıklayınız)

6 - Muayene komisyonunda görev alacak kişiler listesi (Tıklayınız)

7 - Proforma fatura için örnek teklif formu (Tıklayınız)