Birim Personeli:

Şef Ramazan ŞAHİN (Dahili 1612)

 

Sivil savunma uzmanlarının görevleri

             (1) Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:

             a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

             b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

             c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

             ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

             d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

             e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

             f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

             g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

             ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

             h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

             ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

             i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

             j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

             k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

             l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

             m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

             n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

             o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

             ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

             (2) Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.

Sivil savunma uzmanlarının yetki ve sorumluluğu

             (1) Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

 

             (2) Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışır.

 

AKTİVİTELER:

 *Sivil Savunma Okul Eğitimi: Üniversitemiz personel ve öğrencilerine yönelik olarak Uşak Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Üniversitemiz İş birliği ile 28/02/2018 tarihinde, Sivil Savunma Okul Eğitimi konulu konferans düzenlenmiştir.

 

 *Satınalma Hizmet Grubu Eğitimi: Uşak İl Afet Müdürlüğünde yapılan hizmet grubu eğitimleri kapsamında 14.12.2017 tarihinde Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubu eğitimi gerçekleştirilmiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen personelle birlikte Üniversitemizden Satın Alma ve Kiralama Hizmet Grubunda görevli personellerimize, TAMP, AYDES, ilgili hizmet grubu ve alt ekiplerinin görevlerine dair eğitime tabi tutulmuşlardır.

Satınalma Hizmet Grubu Eğitimi

*Temel Yangın Bilinci Eğitimi: Üniversitemizin dış paydaşlarından Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü

Tarafından Sivil Savunma Mevzuatı kapsamında Üniversitemizde 14 Aralık 2017 tarihinde Temel Yangın Bilinci Eğitimi verilmiştir.

Eğitimde temel olarak yangın güvenliğinin ve risklerinin farkına varılması, riskleri minimize edecek önlemlerin alınması ile yangın çeşitlerine göre müdahale metotları anlatılmıştır.

Temel Yangın Bilinci Eğitimi

*Temel Afet Bilinci Eğitimi: Sivil Savunma Mevzuatı kapsamında Üniversitemizin çözüm ortağı olduğu Uşak İl Afet Müdürlüğü tarafından 12 Aralık 2017 tarihinde Üniversitemizde Temel Afet Bilinci Eğitimi verilmiştir.

Eğitim başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları ve Temel Afet Bilinci kültürünü personel ve öğrencilerimize kazandırmaya yönelik olmuştur.

Temel Afet Bilinci Eğitimi

*KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ve Şüpheli Paket Eğitimi: 14-15 Kasım tarihlerinde Afyon Bölge Afet Müdürlüğünden gelen eğitmenler eşliğinde Uşak İl Afet Müdürlüğünce Uşak İl Özel İdaresi Eğitim Salonunda KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ve "Şüpheli Paket Eğitimi" hakkında temel bilgiler verilmiştir. Bu eğitimde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen personellerle birlikte Üniversitemizin Fakülte, Sivil Savunma, Evrak Kayıt, Öğrenci İşleri ve Koruma Güvenlik birimlerinden katılan personellerimize olay anında nasıl hareket etmeleri gerektiği, nelere dikkat etmeleri ve nasıl bir hareket tarzı ifa etmeleri gerektiği anlatılmıştır.

KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ve Şüpheli Paket Eğitimi